bip.gov.pl
A A A K
BIP

Ochrona Danych Osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie o ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywane również „RODO”).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO/UE/ L 119/1 z 04.05.2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Integracji Społecznej ul. Tarchalskiego 2, 42-230 Koniecpol
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ciskoniecpol@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa, w tym określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji sprawie i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia.
 3. Pani/Pan ma prawo do żądania od Administratora:
 • prawo dostępu do danych osobowych (art.15 RODO);
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych (art.16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 19 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Integracji Społecznej ul. Tarchalskiego 2, 42-230 Koniecpol.
 2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kontakt z Urzędem Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
Godziny pracy Urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000
Czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 19.11.2018
Podpisał: Magdalena Sobczak
Dokument z dnia: 19.11.2018
Dokument oglądany razy: 1 650