bip.gov.pl
A A A K
BIP

Promocja projektu "Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu"

02.12.2020


Gmina Koniecpol - Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu realizuje projekt pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” w ramach Poddziałania 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wsparciem jest objęte 28 osób. Realizacja projektu obejmuje dwie edycje każda trwająca rok. Realizacja pierwszej zaczyna się od 01.02.2020 r. zakończy się 31.01.2022 r.

W każdej edycji udział weźmie 14 osób. Uczestnicy projektu będą pracować w ramach dwóch pracowni:

- opiekun osób starszych,

- pracownia porządkowo-ogrodnicza.

Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie obejmujące: zakup odzieży ochronne, badania lekarskie, szkolenie BHP, posiłki w każdym dniu pracy, środki ochrony osobistej, zakup obuwia roboczego. Uczestnicy będą mieć wypłaconą motywacyjną premię integracyjną oraz zasiłek integracyjny. W ramach pracy w pracowniach uczestnicy będą objęci wsparciem indywidualnym psychologa. Oprócz pracy w pracowniach Opiekunek osób starszych oraz ogrodniczo – porządkowej uczestnicy będą brać udział we wsparciu polegającym na:

- zwiększeniu kompetencji społecznych i edukacyjnych, w ramach których odbędą się zajęcia z zakresu treningu autoprezentacji i komunikacji, treningu radzenia sobie ze stresem, pośrednictwo prawne,

- zwiększenia kompetencji zawodowych, w ramach których odbędą się warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne poradnictwo zawodowe,

- kursach i szkoleniach zawodowych. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt ogrodniczy do pracowni ogrodniczo – porządkowej, aby uczestnicy mieli zapewniony odpowiedni sprzęt do pracy.

Grupą docelową projektu będą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy. W ramach projektu zostaną zatrudnieni instruktorzy obu pracowni oraz pracownik socjalny.

Wartość projektu to 812 310,72 zł

Wartość dofinansowania projektu 690 464,11 zł.

Wkład własny gminy wynosi 4 850,21 zł a 116 996,40 zł to środki z Funduszu Pracy.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami równości szans.

Opublikował: Ewa Pudło
Publikacja dnia: 02.12.2020

Dokument oglądany razy: 82
« inne aktualności