bip.gov.pl
A A A K
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.05.2014, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie informacji

Nabór na wolne stanowisko psychologa

30.05.2014

Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu
ogłasza nabór kandydata na wolne stanowiska pracy psychologa


w ramach realizowanego projektu „Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro” współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.2., Poddziałanie 7.2.1 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.


Stanowisko pracy psycholog
Forma zatrudnienia – umowa o pracę (½ etatu).
Liczba miejsc – 1
Opis pracy (zakres zadań) – wsparcie uczestników projektu w zakresie podnoszenia ich kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, udzielanie indywidualnych porad oraz prowadzenie zajęć grupowych mających na celu zwiększenie zdolności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do pełnienia odpowiednich ról, wspieranie aktywności społecznej i zawodowej. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji form wsparcia, wystawianie opinii.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne potwierdzone stosownymi dokumentami,
 • przygotowanie do prowadzenia warsztatów psychologicznych,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa
 • znajomość niezbędnych ustaw i przepisów warunkujących skuteczną pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych i rodzinnych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinia.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie,
 • znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość zasad tworzenia i funkcjonowania CIS
 • znajomość ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U.z 2011 r. Nr 43, poz. 225),

Wymagane dokumenty :

 • CV
 • list motywacyjny
 • świadectwa pracy (kserokopie)
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,kwalifikacje.
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane doświadczenie, referencje.
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw.
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kwestionariusz osobowy,

Wymagane dokumenty: CV powinno być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla niezbędnych potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr. 101, poz. 926 ze zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko psychologa" w terminie do dnia 13.06.2014r. do godz. 12. w Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu ul Tarchalskiego 2 , 42-230 Koniecpol pok.1.

Informacji udziela Agnieszka Łuszczek, tel. 663 287 459.

Kwestionariusz osobowy:

Opublikował: Agnieszka Łuszczek
Publikacja dnia: 30.05.2014

Dokument oglądany razy: 1191
« inne aktualności